Aug 122013
 

NĂM ĐỨC TIN: HỌC HỎI GƯƠNG ĐỨC MẸ VÀ CÁC THÁNH
CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM Theo Ngày Kính
Ngày 12 Tháng 08

Antôn Nguyễn Đích
Micae Nguyễn Huy Mỹ<
Giacôbê Đỗ Mai Năm

Đọc và Phối âm:
Nhà Văn Nguyễn Ngọc Ngạn
Pt. Anrê Phạm Văn Tuyền

[mejsaudio src=”http://www.snloichua.org/HocHoi/CacThanh/1208.Th. Anton Nguyen Dich.mp3″ loop=”true”]Antôn Nguyễn Đích
[mejsaudio src=”http://www.snloichua.org/HocHoi/CacThanh/1208.Th. Micae Nguyen Huy My.mp3″ loop=”true”]Micae Nguyễn Huy Mỹ
[mejsaudio src=”http://www.snloichua.org/HocHoi/CacThanh/1208.Th. Giacobe Do Mai Nam.mp3″ loop=”true”]Giacôbê Đỗ Mai Năm

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>